Website Banner
     
    » ค้นหาข้อมูล  
     
    » อัตราดอกเบี้ย,แลกเปลี่ยน  
     
     
    » ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน/
     ข้อเสนอแนะ
 
     
    » รายงานการประชุม
     คณะกรรมการดำเนินการ
 
     
    » ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  
 
- สหกรณ์ไทย  
   
   
 
 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์  
 
 
 
 
 
- สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
 
 
      
 
 
- กรมการบินพลเรือน  
 
 
 
     
     
    » สถิติเว็บไซต์  
     
 
 
     
         
   
   
   
  


     


                            
หนังสือค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมทบ


หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ

             หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญสมาชิกสมทบ

ประกาศเรื่อง ขอทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกเพิ่มเติม

             ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตร ภาคเรียนที่ 1/2557 ประจำปี 2557              ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนิน          การ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558


ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด ฉบับที่3/2558
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน


ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗


ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนคลิกที่นี่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘


ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
ระกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗  
เรื่อง ผลสอบการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่การเงิน

                ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอเงินกู้สามัญระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2557  
                                                                                                
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
เรื่อง เงินกู้พิเศษโครงการเฉพาะกิจเพื่อการเข้าพักอาศัยในอาคารพักอาศัยสวนพลู
                 
ดาวน์โหลดคำขอกู้คลิกที่นี่                                                                                   
   
 
   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

            
                                                                                                     
      
   
 
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด ฉบับที่ 2/2557
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
       และเจ้าหน้าที่การเงิน และขยายคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร                ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
 
 
     
         ประกาศ 
เรื่อง ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นระเบียบฯว่าด้วยการ
       ให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556
           - แบบสอบถามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556
 
   คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สอ.บพ.


 
    ข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2557
 
 
 
    รายงานการประชุมคณะกรรมการฯชุดที่ 38 ครั้งที่ 5/2557
 
   
 
    ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่การเงิน
     ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่
              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
 
   ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการบินพลเรือน จำกัด
 ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกที่เจ็บป่วย พ.ศ 2556
 
   
         
   
   
         
   

 
     

 

   
         
   
   
» ภาพกิจกรรม

   
         
   

 
 
   ผู้จัดการ สอ.บพ.มอบเงินช่วยเหลือ                 ผู้จัดการ สอ.บพ.มอบเงินช่วยเหลือ                   การประชุมประจำเดือนของ สอ.บพ.             สอ.บพ.ให้กับภรรยาผู้เสียชีวิต                       สอ.บพ.ให้กับมารดาผู้เสียชีวิต
           (ผอ.สุนทร บุญรัตน์)                           (คุณสุวัฒน์ เสนาชิด จนท.ทตง.)

   
         
   
   
         
         
Current Pageid = 1